GIỚI THIỆUHợp tác đầu tư

* Trọng tâm hoạt động của Bình An Phúc gồm:
+ Đầu tư phát triển dự án bất động sản;
+ Hợp tác góp vốn và các nguồn lực khác để đầu tư phát triển dự án bất động sản;
+ Tiếp thị, môi giới và phân phối các loại bất động sản;
+ Các hoạt động kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản khác.